Sök på Mäklarringen

Vad är tomträtt?

Vad är tomträtt?

Tomträtt är en nyttjande rätt till en fastighet (mark) under obestämd tid för visst ändamål mot årlig avgäld i pengar.

För äldre tomträtter upplåtna mellan 1907 och 1953 gäller äldre tomträttsregler. Dessa innebär bland annat att avtalstiden är bestämd i tid att avgälden (kostnaden) är oförändrad under hela avtalstiden.

Vem kan upplåta tomträtt?

Mark som stat, kommun samt om regeringen medger det även stiftelse äger.

När får tomträtt inte upplåtas?

Tomträtt får inte upplåtas i del av fastighet, i flera fastigheter gemensamt eller i en ägarlägenhetsfastighet.

Går det att pantsätta en tomträtt?

Det går att pantsätta en tomträtt. Notering om pant sker i tomträttsboken.

Vad gäller för avtalet om upprättande av tomträtt?

Avtalet skall vara skriftligt, det skall tydligt framgå att upplåtelsen avser tomträtt, ändamålet med upplåtelsen skall anges samt beloppet för avgälden.

Avtalet gäller normalt i 60 år.

Det är ej tillåtet i avtalet att begränsa tomträttshavarens rätt att överlåta tomträtten eller att upplåta panträtt eller nyttjanderätt i denna.

Avgälden skall utgå med oförändrat belopp under vissa tidsperioder. Om man inte kommit överens om en längre tidsperiod utgör varje period 10 år.

Hur beräknas avgälden?

I Stockholms stad gäller för beräkning av avgälden följande för tomträtt för småhus;

Avgälden vid reglering beräknas som

3,25 % av 40 % av markens taxeringsvärde vid en 10-årig avgäldsperiod.

3,5 % vid en 20-årig avgäldsperiod.

Höjningen kan som högst bli 18 000 kronor per år vid en 10-årig avgäldsperiod och 19 400 kronor per år vid en 20-årig avgäldsperiod. (Höjningen kan dock aldrig vara mer än 100 % av utgående avgäld enligt 2004 års beslut.)

En stegvis höjning gäller för den nya avgälden där;

40 % av höjningen slår igenom år 1

55 % år 2

70 % år 3

85 % år 4

100 % år 5 - 10

När måste man avisera en höjning av avgälden?

Senast ett år före utgången av den löpande perioden måste överenskommelsen om en höjning av avgälden fattas.

Är tomträttsavgälden avdragsgill?

Privatpersoner får på samma sätt som man får göra avdrag för räntekostnader göra avdrag för tomträttsavgälden.

Uppsägning av avtalet.

Tomträttsavtal får inte sägas upp av tomträttshavaren.

Fastighetsägaren kan endast säga upp avtalet i samband med utgången av de angivna tidsperioderna i avtalet. Uppsägning får endast ske om det är av vikt för ägaren att fastigheten används för bebyggelse av annan art eller på annat sätt än tidigare.

Fastighetsägaren skall ersätta tomträttsinnehavaren för byggnader mm då avtalet upphör enligt samma regler som för expropriation.

 

Antal tomträtter i Sverige

Det finns ca 40 000 småhus i Sverige där kommuner upplåtit tomträtt, Statens Fastighetsverk har också ett mindre antal tomträtter.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.