Sök på Mäklarringen

Vad är en samfällighet?

Vad är en samfällighet?

En samfällighet är någon typ av egendom som har flera fastighetsägare.

Exempel på olika vanliga samfälligheter.

Det är vanligt med olika typer av samfälligheter i radhus- och fritidshusområden samt för ägarlägenheter.

Exempel på gemensamhetsanläggningar.

Exempel på samfälligheter kan vara vägar, parkeringsplatser, garage, V/A anläggningar och lekplatser. Denna typ av samfällighet kallas för gemensamhetsanläggningar.

Vad är en marksamfällighet?

En annan typ av samfällighet är marksamfällighet. Det är mark- eller vattenområden som ägs tillsammans av flera fastigheter.

Kan man slippa sin andel i en samfällighet?

Äger du en fastighet som har en andel i en samfällighet har du ingen möjlighet att avstå din andel i samfälligheten.

Hur sköts en samfällighet och vem bestämmer?

För att förvalta en samfällighet kan det endera ske genom delägarförvaltning eller genom en samfällighetsförening.

För väldigt små samfälligheter kan det vara lämpligt att förvaltningen sker genom delägarförvaltning. Alla delägare måste vara överens om alla beslut vid denna typ av förvaltning.

En samfällighetsförening passar en större samfällighet. En samfällighetsförening är en juridisk person och majoritetsbeslut gäller.

Var hittar jag information om en samfällighetsförening?

Du hittar information hos lantmäteriet här. 

Viktigt att tänka på om du skall köpa en fastighet med en andel i en samfällighet.

Kontrollera vad avgiften är till samfälligheten samt vad som ingår i denna avgift.

Ta kontakt med samfällighetens styrelse och fråga om de planerar några större investeringar som kan påverka den framtida kostnaden.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.